یاد شهرام احمدی و تمامی کشته شده های اهل سنت گرامی « پوستر اختصاصی سحبا نیوز»

یاد شهرام احمدی و تمامی کشته شده های اهل سنت را خدمت جامعه بشری ایران و اهل سنت تسلیت می گوییم.

 

۰۱۰۱۰