وخامت اوضاع جسمی دکتر حسین رفیعی

سحبانیوز، اقای دکتر حسین رفیعی زندانی سیاسی بند ۸ زندان اوین در پی وخامت اوضاع جسمی صبح امروز به بیمارستان سینا تهران ( میدان حسن اباد ) منتقل داده شده و بستری شدند.

گفته شده ایشان در بخش ۲ عروق ط ۲ اتاق ۳ بستری شده اند.

به زودی خبرهای تکمیلی به دستمان خواهد رسید