تفاوت در حمایت دختران ایرانی، از ایران

هردو ایرانی، هر دو دختر، هر دو با پرچم کشور، هر دو در یک روز، هر دو برای حمایت
یکی حامی تظاهرات حکومتی روز ۱۳ آبان و  دیگری حامی بازی تیم ملی ساحلی ایران در دُبی

 

۰۰۲