” به مناسبت روز جهانی حقوق بشر”

” به مناسبت روز جهانی حقوق بشر”
در این جا ورود به مساله حقوق بشر ممنوع است؛چرا که حکمرانان حقوق بشر را در اینجا به شیوه ی خودشان اجرا می کنند…!
طرح: اتنا فرقدانی

photo_2016-12-09_11-14-54