تداوم اعتصاب غذا حسن رستگاری

سحبانیوز، حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه‌ای ایرانی تبار و زندانی

Read more

بعد از ۲۳ روز اعتصاب غذای اعتراضی؛ فواد رضازاده به مرخصی اعزام شد

سحبانیوز، فواد رضازاده زندانی سنی مذهب محبوس در زندانی رجایی

Read more

محمد امین آگوشی در قرنطینه زندان تبریز

سحبانیوز، محمد امین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز از

Read more

نامه ای از آرش صادقی؛ اعتصاب اعتراضی ام به بی قانونی، خشونت و بی رحمی هست

سحبانیوز، آرش صادقی کنشگر مدنی در بند هشت زندان اوین

Read more

اعتصاب غذای لاوین کریمی در زندان همدان

سحبانیوز، لاوین کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان همدان، در

Read more

نامه‌ مریم اکبری منفرد؛ جلوگیری از اجرای حکم احمد منتظری

سحبانیوز، مریم اکبری‎منفرد، زندانی عقیدتی که پیشتر از زندان اوین

Read more