مراسم هفتمین سالگرد شهید شهرام فرج زاده
«برداشت شده از صفحه فیس بوک محمد مظفری»