کارگران معدن آزادشهر

کارگران معدن آزادشهر
کارتون: مانا نیستانی
منتشر شده در ایران وایر