«رهبر: ما دیکتاتوری را دیدیم، جوانان ندیدند»

سحبانیوز،  «رهبر: ما دیکتاتوری را دیدیم، جوانان ندیدند»
کارتون: مانا نیستانی
منتشر شده در ایران‌وایر