لغو کنسرت ها…

سحبانیوز، لغو کنسرت ها…
کارتونیست: نعیم تدین
روزنامه شهروند