آزادی کمال کاشانی و فرهمند ثنائی، شهروندان بهایی پس از ۵ سال

سحبانیوز، کمال کاشانی و فرهمند ثنایی، دو تن از شهروندان

Read more

امیرعلی لباف از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی آزاد شد.

سحبانیوز، آقای امیرعلی محمدی لباف از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی

Read more

آزادی مهوش ثابت، از مدیران جامعه بهایی بعد از تحمل ده سال محکومیت

سحبانیوز، مهوش شهریاری (ثابت) از مدیران جامعه بهایی ایران پس

Read more

ادامه‌ بازداشت دو فعال مدنی و آزادی چهار فعال دیگر در کرمانشاه

سحبانیوز، از مجموع شش فعال مدنی که اخیرا در کرمانشاه

Read more

محسن عمرانی به مرخصیِ زندان آمد

سحبانیوز، محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در استان بوشهر

Read more

حسن جوانی از زندان بندرعباس آزاد شد

سحبانیوز، حسن جوانی زندانی سیاسی زندان بندرعباس، پس از تجمیع احکام

Read more

آزادی عبدالخالق پسند، طلبه اهل سنت “پیشینی”

سحبانیوز، طلبه اهل سنتی که پس از ترور دو نفر

Read more

خسرو کردپور آزاد شد

سحبانیوز، خسرو کردپور روزنامه‌نگار، روز گذشته پس از پایان ۵

Read more

مرخصی مجید مقدم از زندان اوین

سحبانیوز، مجید مقدم، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به

Read more

آزادی نوا خلوصی از زندان وکیل آباد مشهد

سحبانیوز، نوا خلوصی، زندانی بهایی محبوس در زندان وکیل آباد

Read more