کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل باردیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

سحبانیوز، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

Read more

وکیل نزار زکا: علیرغم وضعیت وخیم جسمی موکلم، با انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌شود

سحبانیوز، وکیل نزار زکا، شهروند لبنانی و مقیم آمریکا که

Read more

آیا حقوق بشر چیزی فراتر از قراردادهای حقوقی است؟

سحبانیوز، امروزه «حقوق بشر» به مجموعه اصولی اطلاق می‌شود که

Read more