عبدالحمید معصومی تهرانی روحانی نواندیش، از کمپین یاران ایران حمایت کرد

سحبانیوز، عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون نواندیش و شناخته

Read more