عثمان اسماعیلی به تحمل دو ماه حبس محکوم شد

سحبانیوز، عثمان اسماعیلی فعال کارگری که در شعبه اول دادگاه انقلاب

Read more

عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان کردستان محاکمه شدند

سحبانیوز، روز دو شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵۵ عثمان اسماعیلی و محمود

Read more