گوش هایش را بریدم تا مردی نگاهش نکند

سحبانیوز، زن به هر مصیبتی بود طلاق گرفت. در ولایت

Read more