کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل باردیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

سحبانیوز، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

Read more

انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمار بالای اعدام در ایران

سحبانیوز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ذکر نقض

Read more