ادامە سرکوب اقلیتهای مذهبی و نقض حقوق بشر در ایران

به گزارش سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، کاروان اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاە ادامە دارد.

 بدیع صفاجو، دانشجو ترم هفت مهندسی شیمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل داشتن عقاید بهائیت از این دانشگاه اخراج شد.

در هفته اخیر این دومین دانشجوی بهایی اخراج شده از دانشگاه‌های ایران است. گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا و نهادهای حقوق بشر، محرومیت از تحصیل بهائیان را نقض حقوق مردم می‌دانند.

✍️ دیدگاه شما 🙏