تلاش انحرافی بانک آیندە پس از انتشار بزرگترین اختلاس تاریخ ایران

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران  با منابع معتبر خود تایید میکند کە علی انصاری تھران است و کسی جرات بازخواست او را ندارد زیرا با مجتبی خامنەای روبرو خواھد شد!!!

پول و اموال  مردم از کشور خارج شدە گردییده  و سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران امشب اسناد جدیدی را منتشر خواهد کرد .

ما وارد جنگ با ھزاردستان فساد بیت رھبری شدەایم!!!منتظر اسناد و مدارک جدید باشید.