٢٣ دی ماە سالروز قتل سارو قهرمانی ،تحت شکنجە وزارت اطلاعات

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ،

 

٢٣ دی ماە سالروز کشتە شدن سارو قهرمانی تحت شکنجە ادارە اطلاعات سنندج است. مراسم سالگرد این زندانی سیاسی و قربانی شکنجە وزارت اطلاعات یکشنبە، ٢٣ دی در قبرستان بهشت محمدی سنندج برگزار میشود.

✍️ دیدگاه شما 🙏