٧ متهم پرونده آتش‌سوزی مدرسه زاهدان آزاد شدند!

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران،طبق اعلام دادستان زاهدان متهمان پروندە آتش سوزی مدرسە زاهدان پس از تفهیم اتهام آزاد شدند.

آخوند موحدی راد دادستان زاهدان در اینباەرە گفت: مدیر مدرسه، دو نفر از کارمندان مدرسه و ۴ مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان مقصر اصلی جانباختن ۴ دانش‌آموز در آتش‌سوزی مدرسه هستند که هر ۷ متهم اکنون به قید وثیقه آزاد شدند!

خانواده‌های ۴ دانش‌آموز جانباخته در این آتش‌سوزی پس از آزادی متهمان نسبت به حکم صادره اعتراض کردند.

✍️ دیدگاه شما 🙏