به دلیل فرارسیدن ماه رمضان آب و گاز در زندان رجایی شهر قطع شد

مسئولین زندان رجایی شهر، گاز و آب بند دو زندان رجایی شهر را جهت مجبور کردن زندانیان به گرفتن روزه قطع کردند.

به گزارش سحبانیوز، روز سه شنبه ۱۸ خردادماه، گاز و آب بند دو زندان رجایی شهر به دلیل آغاز ماه رمضان قطع شد. مسئولین زندان با ایجاد محدودیت در این بند و تهدید زندانیان به انتقال به بندهای مربوط به زندانیان با جرایم خطرناک، بسیاری از زندانیان را وادار به گرفتن روزه کرده اند. این در حالی است که بسیاری از زندانیان به دلایل اعتقادی مایل به انجام آن نمی باشند.

گفتنی است که بسیاری از زندانیان این بند بیمار بوده و محدودیت های ایجاد شده از سوی مسئولین شرایط زندان را برای آنان دشوار تر کرده است.