علی حسن شمایلی آزاد شد

علی حسن شمایلی فعال سیاسی، پس از یک هفته بازداشت به قید وثیقه ۶۰ میلیونی از زندان آزاد شد.

سحبانیوز، علی حسن شمایلی از فعالان سیاسی و اصلاح طلب استان کرمانشاه روز دوشنبه  ۲۴ خردادماە در شهرستان سنقر توسط اطلاعات سپاە پاسدارن در منزل شخصی خود دستگیر شده بود، پس از یک هفته بازداشت به قید وثیقه ۶۰ میلیونی از زندان آزاد شد.

علی حسن شمایلی دبیر جامعه شناسی و از جملە فعالانی است کە با نوشتن مقالات انتقادی خود در سنقر و کرمانشاه شناختە شدە است. او که پیش تر نیز سابقه بازداشت دارد در هفته های اخیر یادداشتی انتقادی از حضور سپاه پاسداران در سوریه منتشر کرده بود.

آقای شمایلی روز دوشنبە در منزل شخصی خود دستگیر و بلافاصلە بە بازداشتگاە حفاظت اطلاعات سپاە در کرمانشاه منتقل شد، نهایتا نامبرده روز پنج شنبە بە زندان سنقر کلیای مبتقل شد.

لازم بە یادآوریست این فعال سیاسی از ناراحتی قلبی رنج می برد و در ماههای اخیر عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است.