فعال کارگری مظفر صالحی نیا، بازداشت شد

 روز سه شنبه اول تیر ماه، مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد.
سحبانیوز، مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ساعت ۵ بعداز ظهر روز سه شنبه اول تیر ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به ستاد خبری سنندج منتقل گردید.
گفتنی است که هاشم رستمی، عضو کمیته هماهنگی، نیز طی چند روز گذشته، توسط نیروهای اطلاعاتی سنندج بازداشت و هم اکنون تحت بازجویی می باشد.