نامه‌ فرزند شش ساله مونا امری شهروند بهایی به قاضی پرونده مادرش

سحبانیوز، فرزند شش ساله مونا امری شهروند بهایی که به ۹سال حبس محکوم شده، در نامه‌ای که به کمک مادرش نوشته است، به قاضی پرونده مادرش می­گوید:
«آقای قاضی، ما نمی‌خواهیم به شما صدمه بزنیم …. صلح و دوستی را باید همه برقرار کنیم. وقتی آدم می‌ره تو زندان صلح نیست. عمه و مامانم که می‌خواهند بروند زندان خیلی خدمت می‌کنند شما هم باید همه رو دوست داشته باشید. این که می‌خواد بره زندان دزد نیست، یک مامان است… وقتی که آدم‌هایی که دزدی نکردند را زندانی می‌کنید این کار خیلی زشت است.»