یک میلیون و ۲۷۷ هزار فرد زیر ۵۰ سال بی سواد در کشور

 وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۲۷۷ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال کشور عنوان کرد که هر چقدر طول دوران تحصیل کم شود دوره تحکیم سوادکم شده و در نهایت بازگشت به بی سوادی افزایش خواهدیافت.

به گزارش سحبانیوز، به نقل از آنا، علی اصغر فانی در دیدار با مدیران سازمان نهضت سوادآموزی، اعلام کرد یک میلیون و ۲۷۷ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه نباید دوره تحصیل را برای سوادآموزی افراد کاهش داد، اظهارکرد: “هر چقدر طول دوران تحصیل کم شود دوره تحکیم سوادکم شده و در نهایت بازگشت به بی سوادی افزایش خواهدیافت”.