رسول بداقی به دادگاه احضار شد

رسول بداقی، فعال صنفی به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب، احضار شد.
به گزارش سحبانیوز، به نقل از حقوق معلم و کارگر، رسول بداقی که باید درمورخه ی دوم مردادماه به شعبه ی ۱۰۳۳ قدوسی مراجعه می کرد، پیش از این تاریخ بایستی خود را به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب معرفی نماید.
شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب علت حضور را مشخص نکرده است.
مدیر دفتر شعبه ی ۲۶دادگاه انقلاب علت حضور را اینگونه یادآوری نموده است: “به عنوان متهم دروقت مقرر دردادگاه حاضر شوید.”