نجات کامل دختر۱۲ سرطانی یک پلیس با حمایت های پلیس

دختر۱۲ساله سرطانی آبادانی به طورکامل مداواشده است.

سحبانیوز، زهرا که پدرش پلیس بود وسالهاپیش درگذشته است پس ازاینکه باهزینه نیروی انتظامی آبادان ماه گذشته زیرتیغ جراحی رفت به طورکامل سلامتش رابدست آورده است.
دکتریزدانمهرپزشک معالج زهرادرمصاحبه یی،درخصوص وضعیت حال زهرادختر۱۲ ساله آبادانی که به علت سرطان روده موردعمل جراحی قرارگرفته بودگفت: حال عمومی این کودک بسیارخوب است وهیچگونه آثاری ازبیماری سرطان دیگردر بدن زهرادیده نمی شود.
وی افزود: بایدبگویم زهرا روزهای سختش راپشت سرنهاده وروزهای پیش روی زهرا خیلی خوب خواهدبود.
دکتریزدانمهرادامه داد: دوماه پیش زمانیکه خانواده زهرا با هزینه بالای عمل روبروشدندوازجراحی فرزندشان صرف نظرکردنداصلا فکراین رانمی کردم سرنوشت قشنگ این چنینی برایش رقم بخورد
وی اظهار داشت: وقتی که فهمیدم سرهنگ تقی زاده فرمانده نیروی انتظامی آبادان قراراست هزینه معالجه زهراکوچولوکه پدرش یک پلیس جانباخته بوده رابدهد خیلی خوشحال شدم وتخفیف زیادی برای این جراحی دادم وازاین مهمتراین بودکه پزشکان بزرگ وبنام ایرانی که درجهان نیز معروف هستند همزمان برای یک نشست در ایران حضور داشتند کهدراین جراحی برای یک کارخداپسندانه مراهمراهی کردند وحالا زهرای عزیز حال عمومیش خوب که نه عالی است.
مادرزهرانیزگفت:برای اینکه پروردگاردوباره فرزندم رابه من بازگردانده ۳۰تیرماه باهزینه رییس پلیس آبادان به زیارت امام رضامی رویم. وی با تشکرازپرسنل نیروی انتظامی کل کشوربه خصوص نیروی انتظامی آبادان که درروزهای سخت خودش وخانواده اش راتنها نگذاشتند.