اکبر جهانگیری شهروند اهل اهر به دادگاه احضار شد

اکبر جهانگیری شهروند اهل اهر و از بازداشت شدگان مرتبط با «روز قدس» سال جاری به دادگاه احضار شد.

سحبانیوز،  اکبر جهانگیری طویله شامی شهروند اهل اهر روز ۲۹ تیر ماه بر اساس دریافت احضاریه ای به دادگاه فراخوانده شد.

آقای جهانگیری موظف است طی پنج روز خود را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر معرفی کند در غیر این صورت حکم جلب برای وی صادر خواهد شد.

اکبر جهانگیری پیش‌ از این توسط نیروهای امنیتی همراه و همزمان با چند شهروند دیگر اهری و تبریزی در «روز قدس» بازداشت شده بود.