پیدا شدن دستکش در غذای یک بیمار در یکی از بیمارستان‌های دولتی

سحبانیوز، در یکی از بیمارستان های دولتی در هنگام صرف ناهار در غذای یکی از بیماران دستکش جراحی پیدا شد.

بیمار با دیدن این صحنه این قضیه را به مسئول بخش اطلاع داد و اعلام نارضایتی از وضع موجود کرد و خواستار شکایت پیش ریاست بیمارستان شد. مسئولان داخل بخش هم قول پیگیری را به بیمار ناراضی دادند