یادگاری دست ساز زندانی اعدام شده مختار رحیمی

سحبانیوز، زندانی اهل سنت مختار رحیمی که روز سه شنبه ۱۲مرداد ۱۳۹۵، مظلومانه اعدام شد،کارهای دستی درست می کرد و با درست کردن کاردستی کمک خرجی خانواده خود بود و به این وسیله قسمتی از معاش خانواده را تامین می کرد.

این دو النگوی از منجوق ساخته شده که در عکس مشاهده می شود توسط مختار رحیمی ساخته شده است.

 

۳۴