افزایش فشارهای روحی روانی بر زندانیان سیاسی بند ۷ سالن ۱۲ اوین

سحبانیوز، بنا به اخبار دریافتی از خانواده های زندانیان سیاسی در روزهای گذشته مسئولین زندان اوین اقدام به تشدید فشار بر زندانیان سیاسی بوسیله عوامل خود در این بند کرده اند.
مهرداد طهماسبی وکیل بند سالن ۱۲ در یکی از روزهای هفته جاری به قصد درگیری با زندانیان به بند آمده و به زندانیان گفته است من پشتم به عباسی (نماینده وزارت اطلاعات) و بچه های امنیتی گرم است، نه شما و نه بزرگتر از شما هم نمی توانید کاری بکنید .
وی و نفراتش سپس به منظور ایجاد درگیری با زندانیان، اقدام به نوشتن شعارهایی در سرویسهای بهداشتی علیه زندانیان سیاسی و توهین به آنها کرده است. تعدادی از زندانیان امنیتی خودفروخته در این امر وی را همراهی کردند.
مسئولین زندان با چنین اعمال غیرانسانی، تصمیم دارند که فضای زندان را برای زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی غیرقابل تحمل کنند و با این شیوه فشار روحی – روانی بر زندانیان وارد آورند.
همچنین هم اکنون سیاست مسئولین زندان این است که بعضی از زندانیان مالی را که با آنان همکاری می کنند بعنوان ناظر بالای سر زندانیان سیاسی می گذارند. به این قصد که این افراد صحبتهای زندانیان، رفت و آمدهای آنها، مکتوباتشان، حتی زمانبندی تلفنهایشان را به گوش نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات زندان برسانند. زندانیان سیاسی به شدت به این امر اعتراض دارند.