رسول حردانی زندانی سیاسی، در سی و پنجمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، زندانی سیاسی رسول حردانی سی و پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت.
بنابه گزارشات دریافتی از زندان، روز جمعه ۱۵مرداد۱۳۹۵، زندانی سیاسی رسول حردانی سی و پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. وی بیش از یک ماه ونیم است که در اعتراض به ادامه بازداشت خود و عدم پاسخگویی مسئولین دادستانی تهران دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. درحال حاضر وی در وضعیت جسمی نامناسبی بسر میبرد.
لازم به یادآوری است که این زندانی سیاسی از ۱۷ سالگی در زندان بوده و هم اکنون مدت ۱۷ سال است که در زندان بسر می برد.
زندانی سیاسی رسول حردانی به همراه خالد حردانی، شهرام پورمنصوری و فرهنگ پورمنصوری از متهمین پرونده موسوم به ارتفاع پست می باشد.