هفت زندانی سیاسی اهل سنت در انفرادی در انتظار اعدام

سحبانیوز، تعداد هفت تن از زندانیان سیاسی اهل سنت در سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر٫در شرف اجرای حکم اعدام هستند.

اسامی این زندانیان سیاسی به شرح زیر است:
قاسم آبسته، داوود عبداللهی، کامران شیخه، خسرو بهشت، ایوب کریمی، انوار خضری و فرهاد سلیمی

لازم به یادآوری است که در هفته گذشته تمامی زندانیان سیاسی سالن ۱۰ زندان رجایی شهر که همگی زندانیان اهل سنت بودند به شکل وحشیانه و غیرانسانی به سلولهای انفرادی منتقل و حداقل ۲۵ تن از آنان اعدام شدند.
هم اکنون هفت تن دیگر از این زندانیان سیاسی اهل سنت که حکم اعدامشان صادر و تایید شده است٫در انتظار و در شرف اعدام هستند.