انتقال پرونده جعفر عظیم‌زاده به دادسرای قم

سحبانیوز، زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده که هم‌اکنون در حالت مرخصی درمانی به‌سر می‌برد و هفته گذشته برای بررسی وضعیت خودش در دادسرای ساوه مورد مواخذه قرار گرفت، اخیراً به وی اعلام شده که پرونده وی برای اعاده دادرسی به شعبه ۳۳ قم ارسال گردیده است.

دست‌اندرکاران قضاییه در ساوه به وی گفته‌اند که این ایامی که در بیرون هستی مرخصی موجه محسوب نمی‌شود و میزان حبس مورد نظر خودت سر جایش باقی است. مزدوران بدینگونه همیشه این کارگر زندانی سیاسی را تحت فشارهای روحی و روانی قرار داده و سعی می‌کنند که بدینوسیله وی را از دادخواهی حقوق خود و سایر کارگران خسته و منصرف کنند.