بازگشت شیدا تأیید به زندان

سحبانیوز، شیدا تأیید، شهروندبهایی، با پایان مرخصی ۱۰ روزه، به زندان بابل بازگشت.

شهروندبهایی که پیش تر از تاریخ ۲۰ مردادماه به مرخصی آمده بود، با پابان دوران مرخصی و عدم تمدید آن از سوی مسئولین، روز پنجشنبه ۲۸ مردادماه به زندان بابل بازگشت.

شیدا تایید، شهروندبهایی اهل شهرستان نور، در بهمن ماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از چندین روز بازجویی در اسفندماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید.

محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری در سال ۱۳۹۴ صادر و طی روز پنجشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۵ به اجرا در آمده است.