یکی از هواداران عرفان حلقه در اصفهان بازداشت شد

سحبانیوز، شامگاه سه شنبه سیزدهم مهرماه، مجید کرباسی، از هواداران عرفان حلقه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

مجید کرباسی، شامگاه سه شنبه سیزدهم مهرماه، توسط نیروهای امنیتی در خیابان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

روز پنجشنبه مأموران امنیتی با مراجعه به منزل این شهروند اصفهانی وسایل شخصی وی را ثبت و ضبط کرده اند.

از اتهامات این جوان تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.