بی اطلاعی از وضعیت فعال مدنی آسو رمضان زاده

سحبانیوز، آسو رمضان زاده فعال مدنی که اهل سقز می باشد در اول شهریور۹۵ به دست نیروهای وزارت امنیت و اطلاعات شهر سقز به اسارت گرفته و به مکان نامعلومی انتقال داده شد و تاکنون از سرنوشت این فعال مدنی اطلاعی در دست نمی باشد.
بنا به گزارشهای دریافتی،  فعال مدنی آسو رمضان زاده فرزند عمر و متولد سال۱۳۶۶ می باشد و بنا به گزارشات رسیده، وی هنگام دستگیری در برابر خانواده توسط نیروهای وزارت اطلاعات و امنیت و نیروهای لباس شخصی مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن خانواده این فعال مدنی از سرنوشت فرزندشان علیرغم پیگیری های بسیار زیاد بی اطلاع هستند و شدیدا نگران وضعیت فرزند خود می باشند.