دادگاه محرمانه احمد منتظری با اتهام اقدام علیه امنیت ملی

سحبانیوز، صبح روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۹۵، به مدت ۵ساعت، جلسه دادرسی احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به‌خاطر انتشار صحبتهای آقای منتظری در جریان قتل‌عام سال ۶۷، در دادگاه ویژه روحانیت قم به ریاست رضایی برگزار شد.
در این جلسه کیفرخواست صادره توسط شعبه ۴ بازپرسی، توسط انصاری زاده نماینده دادستان مبنی بر تقاضای محکومیت به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” به استناد مواد ۴٩٨ و ۵٠١ و ۵٠۵ قانون مجازات اسلامی قرائت شد؛

احمد منتظری ادعاها و اتهامات وارده را رد کرد و به دفاع از خود پرداخت. ایادی از احمد منتظری خواسته‌اند که محتویات جلسه تا اعلام رأی دادگاه منتشر نشود.

در این جلسه، اجازه حضور وکیل و همچنین هیأت منصفه داده نشده بود.