آتش سوزی در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر

سحبانیوز، صبح روز پنجشنبه ۲۹مهر ۹۵ در کمال ناباوری به دستور رئیس زندان «مردانی» عده ای جوشکار که توسط ماموران زندان استخدام شده بودند وارد سالن دوازده  زندان گوهر دشت شده و میخواستند آخرین روزنه های نفس کشیدن سالن دوازده را ببندند.

این عمل جوشکاری به قدری وحشیانه صورت گرفت که حضور زندانیان سیاسی اصلا در نظر گرفته نشد و بدون اینکه توجهی به مسائل ایمنی آن بکنند فقط با هدف فشار بر زندانیان سیاسی کار خود را انجام دادند که به ناگهان یکی از زندانیان فریاد زد، سلول انتهایی آتش گرفته است که در این هنگام تمام زندانیان برای خاموش کردن آتش که تمامی سلول را فراگرفته بود اقدام کردند، اما در ظرف چند ثانیه تمام سالن زندان پر از دود شد و بسیاری از لوازم شخصی زندانیان در آتش سوخت و این در شرایطی است که زندانیان به سختی این الزامات شخصی خود را تهیه می کنند.
پس از آتش گرفتن سلول و انباشته شدن دود سیاه، خیلی از زندانیان به طرف درب خروجی سالن رفته که خود را نجات دهند اما با درب بسته مواجه شدند و اغتشاش سنگینی به وجود آمد که در این هنگام خیلی از زندانیان شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر مردانی سر دادند.
پس از اینکه زندانیان اعتراض خود را با سر دادن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر مردانی نشان دادند درب بند باز شد و افسر جانشین «منصوری» با دیدن وخامت اوضاع سریعا جوشکاری را لغو کرد و تا روز شنبه کار جوشکاری را معلق کرد.
بر اثر این آتش سوزی افراد مسن و بیمار دچار نفس تنگی های شدید شدند که در بهداری به آنها تنفس مصنوعی دادند.
لازم به یادآوری است که بروز این حادثه عمدی در حالی است که چند روز پیش معاون دادستان برای بازدید و بهتر شدن اوضاع و سالن قول پیگیری داده بود اما گویا دستور آتش زدن سالن ۱۲را صادر کرده بود.