احضار عبدالله امویی میلان به زندان

سحبانیوز،  عبدالله امویی میلان، زندانی سیاسی شهروند ماکویی در روز شنبه ۲۴مهر ۹۵به بخش اجرای احکام شعبه ۲دادگاه ارومیه برای گذراندن ۲۰روز از باقیمانده زندانش احضار شد.

زندانی سیاسی عبدالله امویی میلان در تیر سال ۹۳ در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شد که پس از ۲ماه که در سلولهای انفرادی بازداشتگاه امنیتی ارومیه محبوس بود به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
اتهام این زندانی سیاسی همکاری با پ ک ک عنوان و در روز ۱۲بهمن سال ۹۴ با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. لازم به یادآوری می باشد که هم اکنون زندانی سیاسی عبدالله امویی میلان در زندان ارومیه محبوس می باشد.