امیر امیرقلی در اعتصاب غذای خشک به سر می برد

سحبانیوز، امیر امیرقلی، زندانی سیاسی، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و در حمایت از زندانیان در اعتصاب غذا، از روز دوشنبه اول آذرماه دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

امیر امیرقلی که در ۲۶ آبان ماه در پی مضروب شدنش توسط یک زندانی خارجی و فقدان امنیت جانی در اعتصاب غذا به سر می برد، از روز گذشته از نوشیدن آب نیز امتناع کرده است.

پیام این زندانی سیاسی از بند هشت اوین در خصوص اعتصاب غذای خشک در پی می آید:

“هرگز از مرگ نهراسیدم که دستانش از ابتذال شکننده تر بود.

هراس من نیز مردن در سرزمینی که مزد گورکن از بهای آزادی فزون تر باشد.

در حمایت از دیگر زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سرمیبرند و رسیدن به خواسته های مشروع خودم از مورخ ۱/۹/۹۵ دست به اعتصاب غذای خشک میزنم. در راه آزادی و برابری بر زنجیر هایمان چیزی برای از دست دادن نداریم.

یا مرگ یا آزادی

امیر امیر قلی بند هشت زندان اوین”

این زندانی سیاسی پیش از این نیز به مدت ۱۸ روز در اعتراض به به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در اعتصاب غذا به سر برده بود.