فلج شدن نیمی از بدن سلیمان پیروتی، زندانی اهل سنت

سحبانیوز، سلیمان پیروتی، زندانی اهل سنت  در اثر عدم رسیدگیهای پزشکی در زندان گوهردشت کرج، دچار فلج نیمی از بدنش شده و قدرت تکلم خود را به‌طور نسبی از دست داده است.

وی که هفته پیش پس از دومین سکته قلبی و بدون اتمام پروسه درمان از بیمارستان به زندان برگردانده شده است در وضعیت وخیمی به‌سر برده و ماموران زندان از هر گونه رسیدگیهای پزشکی به وی خودداری می‌کنند.
خاطر نشان می‌شود که سلیمان پیروتی هفته گذشته پس از دومین سکته قلبی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد اما مامورانی که همراه وی بودند در حالی که دست و پای این زندانی به تخت بیمارستان زنجیر شده بود، با ضرب ‌و شتم وی را مضروب کرده بودند.