درگیری میان زندانیان رجایی شهر

سحبانیوز، در پی یک درگیری در بند شش زندان رجایی شهر، تعدادی از زندانیان زخمی و مجروح شده و به دستور رییس زندان به انفرادی منتقل شده اند.

روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه، در پی یک درگیری در بند شش زندان رجایی شهر، تعدادی از زندانیان زخمی و مسدوم، بدون رسیدگی پزشکی و به دستور مردانی رئیس زندان به انفرادی بند پنج انتقال یافته اند. این زندانیان در اعتراض به عدم کنترل و رسیدگی مسئولین به وضعیت بند پس از انتقال دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون پس از پنج روز در وضعیت آنان نامساعد گزارش شده است.

هویت هفت تن از این زندانیان در پی می آید:

محمد نوروزی، مسلم خانی، جمشید خشنود، عبدالحسین امامی مقدم، سامان شیروندی و فرود نادری زاده

شایان ذکر است که این زندانیان علیرغم مصدومیت تا کنون از رسیدگی پزشکی محروم بوده اند.