بهنام شیخی از زندان تبریز آزاد شد

سحبانیوز، بهنام شیخی زندانی عقیدتی با پایان حبس بصورت مشروط  از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

عصر روز ششم دی ماه ۹۵، بهنام شیخی فعال ترک (آذری) پس از تحمل مدت محکومیت حبس خود با احتساب مدت بازداشت موقت، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

آقای شیخی یکشنبه ۹ آبان ماه، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم شش ماه حبس تعزیری به زندانی مرکزی تبریز منتقل شد. وی روز ۲۰ مهر۹۰ پس از اعتراضات گسترده به خشک شدن دریاچه اورمیه با مراجعه ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در شهر گلستان از توابع تهران بازداشت شد.