عباس پور اظهری خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی کرد

سحبانیوز، روز گذشته عباس پور اظهری ، فعال ملی-مذهبی وعضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز، جهت اجرای حکم حبس، خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی کرد.

روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵، عباس پور اظهری ، فعال ملی-مذهبی و عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز، برای اجرای حکم دوسال حبس، خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی کرد.

آقای عباس پور اظهری در سال ۹۴ به اتهام «اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور» در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ۲ سال حبس محکوم شده بود. این حکم آبان ماه سال جاری در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.