ضرب و شتم محمد صابر ملک در زندان اردبیل

سحبانیوز، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین روز از اعتصاب غذای خود را در تبعیدگاه زندان اردبیل سپری می کند، به دلیل نگارش نامه و اعتصاب غذا توسط مسئول حفاظت این زندان مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته است. این اقدام مسئولین زندان اردبیل درحالی انجام شد که آقای ملک رئیسی که به مدت یک روز با دستبند و پابند به میله پرچم در حیاط زندان اردبیل در سرما بسته شده بود علیرغم عوارض ناشی از آن و سپس اعتصاب غذا و ضرب و شتم هنوز حتی به بهداری منتقل نشده است.

روز گذشته محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ زندان اردبیل که در اعتصاب غذا به سر می برد، به دلیل این اقدام اعتراضی و نوشتن نامه سرگشاده اش، توسط مسئول حفاظت این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع آگاه از وضعیت این زندانی سیاسی در تبعید در این باره گفت: “در ابتدا مسئول حفاظت به دلیل نگارش نامه ای که در آن گفته بود به خاطر بسته شدن به میله وسط حیاط و در سرما مجبور شده نمازش را در همان حالت بخواند، به باورهای مذهبی اهل سنت توهین کرده است.”
سپس این مسئول از او خواسته که اعتصاب غذایش را بشکند و وقتی با پاسخ منفی محمد صابر و درخواست او برای رسیدگی به شکایاتش روبرو می شود، او را با مشت و لگد مورد ضرب و شتم جدی قرار می دهد.
با توجه به عوارض ناشی از نگهداری با بستن به میله وسط هواخوری در سرما بدون لباس کافی و سپس اعتصاب غذا در کنار اینکه قبلا در زندان زاهدان هم به شدت ضرب و شتم شده بوده که عوارض ناشی از آن روی پاها و فکش همچنان مشهود است، حال وی بدتر شده اما تاکنون به بهداری منتقل نشده و خیلی ضعیف شده است.