تمدید قرار بازداشت صابر نادری

سحبانیوز، صابر نادری آذرماه سال جاری در شهر قروه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از ۵۰ روز بازداشت، دادگاه انقلاب سنندج به خانواده وی به طور شفاهی اعلام کرد که قرار بازداشت وی تمدید شده است. خانواده نادری توانسته اند برای اولین بار از زمان بازداشت، به مدت کوتاهی، وی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج ملاقات کنند.

یک منبع نزدیک به خانواده نادری توضیح داد: “دادگاە انقلاب سنندج بە طور شفاهی بە خانوادە مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە اعلام کردەاند کە آنها قرار بازداشت موقت او را کە روز ١۴ آذر ماە توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدە بود، بار دیگر تمدید کردەاند. اما هیچگونە اطلاعی در مورد علت بازداشت و نوع اتهامات واردە بە ایشان نداده اند.”

این منبع در ادامه افزود: “سرانجام پس از ۵٠ روز، روز گذشتە خانوادە ایشان امکان ملاقاتی کوتاە با او را در یکی از بازداشتگاههای ادارە اطلاعات شهر سنندج پیدا کردند. بە گفتە خانوادە، او بە شدت وزن کم کردە و از نظر بدنی بسیار رنجور، ضعیف و زرد شدە بود، اما آثاری از شکنجە در او نمایان نبودە است. او بە آنها گفتە است کە او تا بە امروز هم دلیل دستگیری خود را بە درستی نمیداند، اما کاملا بی گناە است و هرگونە اتهامی کە متوجە او باشد، تماما بی اساس و پروندەسازیی دروغین بیش نیست و افرادی در صدد قربانی کردن او هستند.”

منبع نزدیک به خانواده نادری در پایان تاکید کرد: “مقامات امنیتی و قضایی از خانوادە او درخواست کردەاند کە فرزندشان را قانع بە همکاری و قبول کیفرخواست آنها نمایند، تا بر این اساس، آنها نیز مراعات وضعیت او را نمودە، او از سلول انفرادی و بازداشتگاە امنیتی خارج و پروندە او را بە دادگاە ارجاع دهند. همچنین در صورت قبول این شرط، نهایت کمک بە حل مشکل او مد نظر مقامات امنیتی و قضایی خواهد بود، در غیر این صورت، همچنان بە صورت بلاتکلیف خواهد ماند.”