تداوم محرومیت از درمان برادران هنرمند رجبیان در زندان اوین

سحبانیوز، همچنان با درخواست مرخصی استعلاجی مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند زندانی محبوس در زندان اوین که از بیماری های مختلف بعلاوه عوارض بعد از اعتصاب غذا رنج می برند مخالفت می شود.
علیرغم پیشرفت بیماری ام اس مهدی رجبیان، در بهداری تنها به تجویز مسکن به وی بسنده شده که باعث بدتر شدن حال وی نیز می شود. از سوی دیگر حسین رجبیان دیگر هنرمند زندانی از بیماری کلیوی رنج میبرد و او نیز همانند برادرش از حق درمان و مرخصی محروم است.

مهدی رجبیان هنرمند محبوس در بند هفت زندان اوین علیرغم پیشرفت بیماری ام اس در زندان نگهداری وهیچ گونه رسیدگی پزشکی به این هنرمند زندانی نمی شود.
چندی پیش وی برای درمان خود درخواست مرخصی داده اما به او گفته اند که ضابط پرونده اش مخالف است.

مخالفت با مرخصی درمانی مهدی رجبیان درحالی است که یک منبع نزدیک به این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “برای بیماری مهدی در بهداری زندان داروی مناسب نیز تجویز نمیکنند و صرفا به دادن مسکن اکتفا میکنند و وی پس از مصرف این دارو ها حالش وخیم تر میشود.”

همچنین، حسین رجبیان دیگر هنرمند زندانی از بیماری کلیوی رنج میبرد نیز همانند برادرش از حق درمان و مرخصی محروم است.