ناصر خلوصی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد

سحبانیوز، ناصر خلوصی فعال ترک (آذری) روز گذشته با تودیع قرار وثیقه موقتا تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

ناصر خلوصی فعال ترک (آذری) عصر روز دوشنبه ۹ اسفند ۹۵، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

آقای خلوصی ۴ بهمن ماه سال جاری در مسیر شهر تبریز به ارومیه توسط اطلاعات سپاه تبریز بازداشت شده بود.

شایان ذکر است، این شهروند پس از تحمل ۲۳ روز انفرادی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه تبریز، دوشنبه ۲۵ بهمن به قرنطینه زندان تبریز انتقال داده شد.

هنوز از اتهامات وارده بر این فعال ترک (آذری) اطلاعی در دسترس نیست.