سه بار اعدام برای یک متهم در تهران

سحبانیوز، جوانی ۲۳ ساله پس از محاکمه در دادگاه کیفری به سه بار اعدام محکوم شد.

به گزارش سایت خبری الف، این جوان متهم از سوی شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده محاکمه گشته و به اتهام قتل سه تن به سه بار قصاص محکوم شده است.

در پایان دادگاه قضات وی را پرداخت دیه صدمات غیر منتهی به فوت نیز محکوم کرده اند.