بازداشت مترجم سفارت عربستان و استاد دانشگاه از سوی نیروهای امنیتی در تهران

سحبانیوز، در اسفندماه سال گذشته یک استاد دانشگاه اهل مهاباد بە اتهام جاسوسی از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدە است.

دکتر امیر سلیمی اقدم، استاد دانشگاه آزاد واحد مهاباد و مترجم در سفارت عربستان، روز چهارشنبە دهم اسفندماه ١٣٩۵ در سمیناری در تهران بازداشت شدە است.

یکی از منابع نزدیک بە خانوادە این استاد دانشگاه بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە نیروهای اطلاعاتی بە اتهام” جاسوسی برای عرسبتان وی را بازداشت کردەاند.

امیر سلیمی اقدم از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات محروم بوده است.